Đêm phục kích người thầy cũ

Nhưng còn ông Thịnh. Con tim ông là con tim thi ca. Ông được ân sủng, học hành đỗ đạt thành tài, được hoãn dịch, được hầu hết học trò cảm mến. Tại sao ông trong đoàn người lại mang dầu phóng hỏa cả thành phố này.? Advertisements