Tháng ba người cựu lính Mỹ trở lại Kontum.

I will be in Kontum in March.  What would be the best way to find any survivors of my Highland Scout Companies??? .title-box h1 { margin: 0; font-size: 3rem; font-weight: bold; color: #484848; } Tôi sẽ ở Kontum vào tháng ba. Có cách gì tốt nhất để  tìm  những người còn sống sót của các... Continue Reading →

Coi chừng bị lừa mị !

Thế hệ hôm nay là thế hệ may mắn. Ít ra, internet cũng giúp thế hệ này tiếp xúc với ánh sáng hơn là bóng tối. Nhưng còn văn chương thì sao? Làm sao phân biệt được ánh sáng và bóng tối ? Bạn có bao giờ đi thám báo để biết được sự thật... Continue Reading →

Phan Nhật Nam: Hai Người Lính… Sau Một Lần

  Sau 30 tháng 4 năm 1975, trong các tài liệu "học tập" phổ biến khắp cùng miền Nam, người cộng sản Hà Nội thưng dùng đến những cụm từ "chế độ Mỹ-Diệm... Thiệu-Kỳ..", khi nói đến chính phủ VNCH với những hình ảnh, tính chất như..."Lê máy chém khắp nơi...  Tàn bạo đến nỗi... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑