Tháng ba người cựu lính Mỹ trở lại Kontum.

I will be in Kontum in March.  What would be the best way to find any survivors of my Highland Scout Companies??? .title-box h1 { margin: 0; font-size: 3rem; font-weight: bold; color: #484848; } Tôi sẽ ở Kontum vào tháng ba. Có cách gì tốt nhất để  tìm  những người còn sống sót của các… Read More Tháng ba người cựu lính Mỹ trở lại Kontum.