Sao chổi

enter code here` About NewestProject Archive Contact Truyện Trần Hoài Thư Truyện này được trích từ phần hai của truyện ngắn Sao Chổi đăng 2 kỳ trên tạp chí Nghiên Cứu Văn Học số 8-9 năm 1969 (linh mục Thanh Lảng chủ nhiệm).  Truyện lấy bối cảnh và chất liệu từ một cuộc đóng quân… Read More Sao chổi

Tháng ba người cựu lính Mỹ trở lại Kontum.

I will be in Kontum in March.  What would be the best way to find any survivors of my Highland Scout Companies??? .title-box h1 { margin: 0; font-size: 3rem; font-weight: bold; color: #484848; } Tôi sẽ ở Kontum vào tháng ba. Có cách gì tốt nhất để  tìm  những người còn sống sót của các… Read More Tháng ba người cựu lính Mỹ trở lại Kontum.